top03.jpg

כללי האתיקה של הפדרציה לבוררות

הפדרציה לבוררות מתייחסת ברצינות ובכובד ראש לאחריות הנובעת מהסמכויות שנותן החוק בידי בורר בהליך בוררות. הפדרציה חורטת על דגלה את ערכי ההגינות והצדק, המקצועיות והמצוינות, ודורשת מכל מי שפועל מטעמה לעמוד בכללי התנהגות מחמירים הראויים למי שהחוק הפקיד בידיו סמכויות רחבות כדי להכריע בסכסוכים. הליך הבוררות מבוסס על אמון המתדיינים בבורר, ולכן מלבד החובות החלות על בורר לפי חוק, מחויבים כל הבוררים מטעם הפדרציה לבוררות לפעול לפי כללי האתיקה שנקבעו על ידה.

 • כללים אלה מתווים עקרונות להתנהלותם של בוררים מטעם הפדרציה לבוררות. בכל עניין שאינו נדון מפורשות בכללים אלו ינהג בורר מטעם הפדרציה לבוררות בהתאם לרוחם ולמגמתם של כללים אלו, ובהתאם לנורמות אתיות כלליות. בורר מטעם הפדרציה לבוררות הנתקל בשאלה אתית שאין לה תשובה ברורה בכללים אלו, יפנה לנשיא הפדרציה ויבקש ממנו תשובה והדרכה.
 • הכוח להכריע בהליך בוררות ניתן בידי בורר על ידי הצדדים והפדרציה מתוך אמונה בכושרו המקצועי והאישי, ומתוך אמון ביושרו האישי, בהגינותו, ובמחויבותו לצדק ולעקרונות האתיקה של הפדרציה לבוררות.
 • אין מרות על בורר מטעם הפדרציה לבוררות זולת מרותם של ההוגנות הצדק והדין.
 • לא יעסוק בורר מטעם הפדרציה לבוררות בהליך בוררות בעניין הסותר את תקנת הציבור, ולא יכריע הכרעה הסותרת את תקנת הציבור.
 • בורר מטעם הפדרציה לבוררות יפעל לניהול צודק, מהיר, יעיל והוגן של הליך הבוררות. תוך שמירה על זמנם וממונם של הצדדים להליך.
 • בורר מטעם הפדרציה לבוררות ינהל את הליך הבוררות באופן מקצועי וענייני, תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בצדדים לפניו, ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לגרום חשש למשוא פנים.
 • בורר מטעם הפדרציה לבוררות ינהג בבעלי הדין בשוויון, לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, לא יסביר פניו לאחד וירע פניו לאחר. הבורר יכריע בדעה נקייה, לא יגלה דעה קדומה או משוא פנים, ולא ייצור בהתנהגותו או בדבריו יסוד לחשש מפני אלה.
 • בורר מטעם הפדרציה לבוררות ינהל את הליך הבוררות באורח מכובד, באורך-רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות, וישרה בישיבה אווירה נינוחה.
 • בורר מטעם הפדרציה לבוררות ידאג לשמירת כבודם של כל הנוכחים בישיבה.
 • במהלך הבוררות ובהחלטותיו בכתב יימנע בורר מטעם הפדרציה לבוררות מהערות פוגעניות או מעליבות כלפי כל אדם.
 • בהביעו דעה על אדם שלא היה צד לבוררות, ייתן הבורר דעתו לשאלה אם ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג עניינו כהלכה בהליך הבוררות.
 • בורר מטעם הפדרציה לבוררות הרואה שאינו בעל הידע והכישורים המתאימים לברור בהליך שהובא לפניו, או שקיים טעם ראוי אחר שהבוררות לא תידון בפניו, יודיע על כך להנהלת הפדרציה, יחזיר אליה את ההליך וימנע מלדון בהליך.
 • בורר לא יישב בהליך בוררות אם מצא, מיוזמתו או לבקשת צד מהצדדים, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול הבוררות.
 • בורר מטעם הפדרציה לבוררות לא יישב בבוררות ביודעו שמתקיים אחד מאלה:
  • צד לבוררות, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של הבורר או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת
  • יש לבורר עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה של הבורר יש עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו
  • הבורר היה מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה אחרת;
  • צד להליך או עד מרכזי היה לקוחו של הבורר, ולא חלפו לפחות חמש שנים מאז הטיפול בעניינו של אותו צד או אותו עד
  • עורך דין המייצג בעל דין היה שותפו של הבורר ולא חלפו לפחות חמש שנים מאז היותם שותפים
  • עורך דין המייצג צד בהליך מטפל בעניין של הבורר או של בן משפחתו
  • בן משפחה של הבורר הוא עורך-דין, שותף או שכיר, במשרד עורכי-דין המייצג צד בהליך.
 • על אף האמור, בורר מטעם הפדרציה לבוררות רשאי לכהן כבורר בהליך בוררות אם העברת העניין לכל בורר אחר מטעם הפדרציה לבוררות לא תשנה את עילת הפסלות.
 • לא יעשה בורר מטעם הפדרציה לבוררות שימוש במעמדו כבורר מטעם הפדרציה לבוררות לקידום עניין שלו או של אחר.
 • בורר רשאי לציין בכל דרך ראויה את היותו בורר מטעם הפדרציה לבוררות במסגרת הפדרציה לבוררות.