א א א
top01.jpg

מועצת המנהלים של הפדרציה לבוררות

מועצת המנהלים אמונה על קביעת תקנון הפדרציה, נוהלי העבודה והפעילות השוטפת של הפדרציה לבוררות. מועצת המנהלים הינה הגוף המתווה מדיניות בכל הקשור להתנהלות הפדרציה החל בהתנהלות הבוררים הפועלים מטעם הפדרציה, הליכי הבוררות הנעשים בה, תשלומים, גבייה ואגרות, קביעת כללים ותקנות, וכלה במדיניות השירות ללקוחות. הנהלת הפדרציה קובעת תהליכי ביקורת ובקרה על הפעילות השוטפת של הפדרציה לבוררות.

באחריות מועצת המנהלים של הפדרציה לבוררות למנות נשיא לפדרציה, שיכהן לתקופה של 5 שנים. להנהלת הפדרציה הסמכות להחליף נשיא או להאריך את תקופת כהונת הנשיא, על פי קבלת הצעת רוב של חברי ההנהלה.