א א א
top03.jpg

ועדה לאישור בוררים

הוועדה לאישור בוררים אמונה על מינוי בוררים העומדים בקריטריונים שנקבעו בתקנון הפדרציה לבוררות. הועדה תבחן כל מועמדות שהוגשה, ו/או תיזום פנייה לאנשים מתאימים על פי שיקול דעתה. לוועדה לאישור בוררים, הסמכות לאשר מינוי בורר גם אם לא עמד בכל תנאי הסף הנדרשים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהמלצות שיתקבלו על המועמד.