top01.jpg

תנאי סף לתפקיד בורר

הפדרציה לבוררות הציבה קריטריונים קפדניים וברורים לכל אדם המבקש לפעול כבורר מטעמה. תנאי הסף לקבלת מועמד/ת לתפקיד בורר/ת עומדים בסטנדרטים בינלאומיים ובאמצעותם הפדרציה לבוררות יכולה לוודא כי כל בורר יפעל בהוגנות, בשקיפות מלאה וללא משוא פנים.

הקריטריונים למועמד לתפקיד בורר:

 • כל בורר חייב להיות עורך דין חבר בלשכת עורכי הדין מינימום 5 שנים, או שופט בדימוס, או איש מקצוע מומחה בתחומו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום ההתמחות.
  כל עורך דין/שופט חייב להיות בעל פרקטיקה של 5 שנים לפחות ואיש מקצוע מומחה חייב בפרקטיקה של 5 שנים לפחות.
 • לא יתמנה כבורר כל מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.
 • כל אדם שימונה לבורר מן המניין בפדרציה לבוררות, יעבור הכשרה מתאימה, במהלכה יכיר את כללי האתיקה והתקנון של הפדרציה לבוררות והתחייב לפעול לפיהם. בורר שלא יעבור את תוכנית ההכשרה, לא יוכל לפעול כבורר מטעם הפדרציה לבוררות.
 • כל בורר יחתום עם הצטרפותו, על התחייבות לפעול בהתאם לתקנון הפדרציה לבוררות ולכללי האתיקה שהציבה.
 • לפני מינוי בורר להליך בוררות, יחויב כל בורר לחתום על תצהיר התחייבות לאי- ניגוד עניינים, כדי שיוכל לנהל את תיק הבוררות בהוגנות, על פי כללי הצדק והדין, ללא הטיית משפט או ניגוד אינטרסים.
 • הועדה לאישור בוררים בפדרציה לבוררות, תמנה בוררים לערכאה ראשונה וערכאה שנייה. המינוי לערכאה שנייה יהיה בהתאם לכישורי הבורר, ניסיונו המקצועי ועל פי שיקול דעת הועדה.
 • הפדרציה לבוררות רשאית לבטל את מינויו של בורר על פי שיקול דעתה הבלעדי במידה ויתגלה כי הבורר פועל בניגוד מכוון לתקנון הפדרציה לבוררות ולכללי האתיקה, ו/או בניגוד מכוון להסכם הבוררות ו/או פועל בחוסר הגינות ואינו מנהל את הליך הבוררות ביעילות, חריצות וללא משוא פנים. ביטול מינוי בורר יבוצע באמצעות הועדה המנהלת של הפדרציה והבורר יקבל הודעה בכתב על ביטול מינויו מהועדה.
 • אדם המעוניין להגיש מועמדות לכהן כבורר בפדרציה לבוררות, יעשה זאת באמצעות טופס"הגשת מועמדות לכהן כבורר" (שיהיה קליקבילי לטופס באתר) בצירוף מסמכים רלוונטיים כנדרש בטופס.
 • הפדרציה לבוררות מעניקה הזדמנות שווה לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.