א א א
top02.jpg

1. הנחות היסוד של הפדרציה

  1. הפדרציה תפעל ליצירת חלופה יעילה וטובה לניהול תיק בביתי המשפט בישראל, מתוך מטרה להביא לפתרון סכסוכים בצורה היעילה, החיובית, המקצועית והמהירה ביותר.
  2. הליך הבוררות שהמנוהל בפדרציה, כולו או מקצתו, יתקיים וינוהל כברירת מחדל תחת התחייבות הצדדים והבוררים לשמור על סודיות ויחסה תחת חיסיון מוחלטת, אלא אם הסכימו וחתמו הצדדים על כתב ויתור סודיות באשר לפרטי הליך הבוררות כולו או מקצתו או גם על פסיקתו.
  3. הפדרציה תבצעה קלסיפיקציה מוקפדת באשר לזהות הבורר והתאמתו לדון להליך שיתברר לפניו ותמליץ לצדדים על מינויו.
  4. הפדרציה תעמיד לרשות הצדדים כל מידע נדרש לצורך ניהול הליך יעיל ותקין.
  5. הפדרציה מחויבת לפעול ללא משוא פנים וכגורם בלתי תלוי, וכן הפועלים מטעמה יהיו כפופים ומחויבים לכללי האתיקה, לתקנון ולנהליי העבודה המוכתבים מראש.