א א א
top02.jpg

2. מוסדות הפדרציה לבוררות

  1. נשיא הפדרציה ותפקידו: נשיא הפדרציה יהיה אדם בעל שיעור קומה אשר יעמוד בראשה, אישיותו ומשנתו יהוו מקור השראה לדרכה ולפעילותה. נשיא הפדרציה יפעל להשיא את פעילות הפדרציה בארץ ובחול באמצעות יצירת קשרים הדדיים לשיתופי פעולה והידוק היחסים הבינלאומיים בנושאים המשותפים. נשיא הפדרציה יכהן בתפקידו 5 שנים. במקרה של נבצרות יו"ר מועצת המנהלים ימלא את תפקידו באופן זמני.
  2. הועד המנהל ותפקידו: הוועד המנהל (להלן: "הוועד") יורכב מחברי מועצת המנהלים שיהיו אמונים על קביעת תקנון פעילות הפדרציה, נוהלי העבודה ופעילותה השוטפת. הוועד הינו הגוף המתווה מדיניות להתנהלות הבוררים הפועלים במסגרתה, קובע כללים ותקנות באשר לפעילות, נוסף להתוויית מדיניות השירות ללקוחות. הוועד יתווה קריטריונים ברורים שיקבעו את דרכי הפעולה בהליכי ביקורת ובקרה והפעילות השוטפת של הפדרציה. הוועד יהיה רשאי להאציל סמכויות למנהל הפדרציה וכן יהיה אמון על מינויו של הנשיא לתקופה בת 5 שנים ובכלל זה יהיה מוסמך להאריך את תקופת כהונתו, או להפסיקה במקרים שלא יתאם את מעמדו.
  3. המנהל/ת הכללי/ת ותפקידו: המנהל הכללי ימונה על ידי הוועד ויהיה אמון על ניהולה השוטף של הפדרציה ויישום מדיניותה ברוח ההחלטות שיתווה הוועד מפעם לפעם, והכול באמצעות הפעלת הגופים הפועלים במסגרת הפדרציה.
  4. מזכירות הפדרציה ותפקידה: תמונה על ידי מנהל הפדרציה, ותרכז תחתיה פעילותה השוטפת, מזכירות הפדרציה תהא אחראית על קבלת חומרים וסיווגם, וכן לתפקודו השוטף של המשרד ולביצוע פעילויות קשורות, כגון ניהול משרד, קבלת פניות וניתובם הפנימי, הפקת מסמכים, תיאום ישיבות מפגשים ועוד.
  5. הוועד לאישור בוררים ותפקידו: הוועד לאישור בוררים יהא אמון על קבלת בוררים לפדרציה על פי אמות מידה שנקבעו בתקנון הפעילות. הועד ידון ויבחן כל מועמדות שתוגש, ובסמכותו אף ליזום פנייה למי שעשויים להתאים לכהן כבורר על פי שיקול דעתו. לוועד מוקנית הסמכות במקרים חריגים לאשר מינויו של בורר גם בהעדר תנאי הסף הנדרשים, ובמקרה כזה יידרש לנמק בכתב את הטעמים שהביאו לבחירה זו.
  6. מבקר הפנים ותפקידו: מבקר הפנים ימונה מחוץ לשורות הפדרציה, בהכשרתו יהיה מבקר הפנים רו"ח וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל. מבקר הפנים יהא אמון על פיקוח והתנהלות הפדרציה בכל הקשור למנהל תקין על פי דין, ניהול כספים וכיו"ב. מבקר הפנים יבצע ביקורת שוטפת על הליכי העבודה המתקיימים בפדרציה ויגיש דוח אחת לרבעון לוועד לשם בחינת דרכי התייעלות שיפור הניהול השוטף והפעילות ברוח תקנון פעילות של הפדרציה.
  7. וועדת הביקורת ותפקידה: ועדת הביקורת תורכב משלושה חברים וזו תהא אמונה על בחינתם ופיקוחם של הליכי הבוררות המתקיימים במסגרת הפדרציה משלב פניית הלקוח לפדרציה, בחינת הליך מינוי הבורר לתיק שינהל ובחינת ניהול הליך הבוררות עד מתן פסק הבורר.

ועדת הביקורת תשמש כ"נציבת תלונות הציבור" ככול שתהנה.