א א א
top01.jpg

3. תנאי סף למינוי בורר והכשרתו

  1. בורר בפדרציה יכול להיות אחת מהחלופות הבאות: עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין בישראל לפחות 5 שנים, או שופט בדימוס, או מומחה בענף מוגדר שהדין מכיר בו ככזה ובעל וותק של 5 שנות ניסיון לפחות בתחום התמחותו.
  2. לא יתמנה כבורר מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון. בשאלת הקלון יכריע הוועד בהיוועצות עם הוועד לאישור בוררים.
  3. לא ייכלל בורר במפתח הבוררים של הפדרציה אלא אם עבר הכשרה מתאימה, הכיר את כללי האתיקה ותקנון הפעילות והתחייב בכתב לפעול לפיהם. למען הסר ספק, בורר שטרם עבר ההכשרה מתאימה יהיה מנוע מלכהן כבורר מטעם הפדרציה.
  4. בטרם העברת תיק לטיפולו של בורר יחתום הוא על תצהיר בו הוא מצהיר ומתחייב לפעול ללא משוא פנים ובהעדר ניגוד עניינים.
  5. בסמכות הוועדה לאישור בוררים למנות בורר בערכאה ראשונה ובערכאה שנייה בהתאמה.
  6. הפדרציה רשאית לבטל מינוי של בורר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ככול שיתגלה כי הבורר פועל בניגוד לתקנון הפעילות או גם בניגוד לכללי האתיקה או גם בניגוד להסכם הבוררות או גם במקרה שיימצא בניגוד עניינים. מינויו של בורר יפקע עם מסירת הודעת בכתב על דבר ביטול המינוי.
  7. הגשת מועמדות לכהן כבורר תוגש באמצעות טופס"הגשת מועמדות לכהן כבורר" (טופס מס' 101) ויצורפו אליו מסמכים רלוונטיים כמפורט בטופס.