א א א
top03.jpg

4. חלופות ליזום הליך בוררות

  1. הפדרציה תפתח הליך בוררות עם קבלת מינוי מטעם בית המשפט, או תבחן פניה מכל כל אדם, גורם, מוסד פרטי או סטטוטורי, המבקש לפתוח הליך בוררות בפדרציה אשר יגיש בקשה בכתב על גבי טופס מתאים (טופס מס' 10) המצוי באתר הפדרציה או במשרדיה.
  2. הטופס על כל סעיפיו ימולא ויכיל גם פרטים מלאים של הצדדים האחרים וכן תקציר המתאר את עיקר הסכסוך, השתלשלות האירוע והסכום המשוער שבמחלוקת.
  3. הבקשה תועבר לפדרציה לשם בחינת התכנות קיום הליך בוררות.
  4. עם קבלת דבר המינוי מטעם בית המשפט, או עם הגשת הבקשה על ידי צד, יונפק למגיש אישור פורמאלי מאת הפדרציה על דבר הגשת הבקשה, ובמקביל תישלח הודעת דואר אלקטרוני או מכתב פורמאלי מהפדרציה לצד שכנגד המודיע כי הוגשה בקשה לפתיחת הליך בוררות.
  5. הפדרציה תאשר את מינויו של בית המשפט, תאשר או תדחה בקשה אחרת בתוך 2 ימי עסקים ותיידע את הצדדים על החלטתה.