א א א
top02.jpg

6. בחירת בורר לניהול תיק

 1. לאחר שהצדדים יבחרו במותב שידון בתיק ויחתמו על הסכם הבוררות, הפדרציה תערוך בדיקה מקדימה באשר להתאמת בורר לניהול ההליך, הן משום כישוריו ויכולתו לדון בתיק שיובא לפניו והן משום זמינותו.
 2. הפדרציה תשלח לכל צד עד 7 שמות בוררים לבחירתם וזו תכלול תקציר על ניסיונו המקצועי, השכלתו, כישוריו, וכל מידע רלוונטי ככול שיהיה.
 3. הצדדים ידרגו את העדפתם לבורר לפי סדר יורד וישיבו את הטופס למזכירות הפדרציה בתום 3 ימי עסקים. לצדדים הזכות להתנגד למינוי בורר ספציפי מתוך הרשימה. לניהול תיק הבוררות ייבחר הבורר שקיבל העדפה משוקללת גבוה על ידי הצדדים. הפדרציה תודיע לצדדים על בחירת הבורר. לחילופין תינתן לצדדים אפשרות לדחות את הבחירה ולשוב ולבחור פעם נוספת באותו אופן.
 4. ככול שהצדדים ידחו את הצעות המינוי לכל הבוררים המופיעים ברשימה, תועבר לצדדים רשימה נוספת של עד 5 בוררים לבחירה.
 5. ככול שהצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה באשר מינוי בורר גם בפעם השנייה, בין אם בכלל ובין אם בתוך מניין הימים שהוגדר מראש, הפדרציה לבוררות תמנה עבורם את הבורר או את המותב לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. טרם מינויו יצהיר הבורר בכתב כי אין לו עניין מכל סוג שהוא בתיק שיובא לפניו, וכי אין לו הכרות מוקדמת עם הצדדים או עם באי כוחם באופן שיכול להשפיע או לפגוע בשיקול דעתו וכי לא קיים חשש לניגוד עניינים בניהול הבוררות על ידו.
 7. הצדדים רשאים לבחור להיות מיוצגים על ידי עורך דין בהליך הבוררות או להיוועץ בבעל מקצוע מומחה בתחומו לאורך כל ההליך בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 8. המתדיינים בהליך הבוררות יהיו כפופים לתקנון הפעילות ולכללי הפדרציה ועליהם לפעול לפיהם.
 9. ככול שצד בחר להיות מיוצג על ידי עורך דין עליו להודיע על כך לכל שאר הצדדים ולפדרציה ובכלל זה להעביר להם את שמו של עורך הדין ודרכי ההתקשרות עמו.
 10. הפדרציה לבוררות רשאית להמליץ לצדדים על בחירת הרכב שלושה בוררים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ככול שההליך דורש הרכב שכזה.
 11. במקרה של נבצרות הבורר או העדר יכולת למלא את תפקידו, זה יוחלף בבורר אחר מתוך אותה רשימה שהועברה לצדדים ובה נבחר הבורר בעדיפות הבאה.
 12. הבוררות תמשיך מהנקודה בה הופסקה לאחר שהצדדים ישמיעו טענותיהם, או תחל מחדש ככול שהצדדים יחפצו בכך, בכול מקרה ההסכם על סעיפיו ימשיך לעמוד בתוקף והבוררות תתנהל לפי האמור בו.