א א א
top01.jpg

7. פתיחת הליך בוררות

  1. הבורר יקיים ישיבה ראשונה יחד עם הצדדים בה יוגדרו סמכויות הבורר לרבות סמכותו לקבוע את היקף סמכויותיו באשר להליך, נושאי הדיון, ונושאי המחלוקת.
  2. במהלך ישיבה זו יציג כל צד את עמדותיו העקרוניות, ובאותה ישיבה יגובשו העקרונות וההסכמות לפיהן יתנהל הליך הבוררות. בכלל זה יוסכמו המועדים להגשת מסמכים, יוסדר אופן זימון העדים וצירוף חו"ד מומחים וככול שניתן ייתחם פרק הזמן בו יתנהל הליך הבוררות ומועד מתן פסק בורר.
  3. כל הישיבה שתתקיים בפדרציה תתועד באמצעים אלקטרונים או גם באמצעות הקלדת פרוטוקול, ההחלטה על אופן תיעוד הישיבות תתגבש ותעוגן בהסכם הבוררות.
  4. העברת המסרים והתקשורת בין הצדדים תבוצע באמצעות דואר רשום, פקס, או גם דואר אלקטרוני.