א א א
top02.jpg

8. הליך הבוררות

  1. על הבוררות יחול חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), התוספות לחוק, תקנות סדר הדין בענייני בוררות, התשכ"ט, 1968 וכללי הפדרציה לבוררות.
  2. הצדדים יהיו כפופים למועדים ולתנאים שסוכמו ועוגנו בהסכם הבוררות.
  3. הבורר יהיה משוחרר מסדרי הדין ודיני הראיות אלא אם הוכפף אליהם בהסכם הבוררות טרם תחילת הבוררות.
  4. היה והבורר שמונה יהיה מנוע מלהמשיך ולנהל את הליך הבוררות משום כוח עליון או משום כל סיבה שאינה תלויה בו, תמנה הפדרציה את הבורר החליף שנבחר על ידי הצדדים בהסכם הבוררות.
  5. כברירת מחדל, פסק הבורר יהיה מנומק ויימסר לצדדים בתום ההליך או יישלח בדואר על פי החלטת הבורר.
  6. פסק הבוררות וכל חומר המצוי בתיק יתועד וישמר בארכיון הפדרציה למשך 5 שנים, ולאחר מכן רשאית הפדרציה להשמידו.
  7. זכות הערעור תהא על פי דין אלא אם הוחלט אחרת.
  8. פסק הבורר יהפוך לחלוט על פי דין רק בחלוף המועד להגשת ערעור.