א א א
top01.jpg

10. הליך בוררות מואץ

  1. הליך בוררות מואץ עומד בפני עצמו ויכול שיפתח ככזה עם החתימה על הסכם הבוררות.
  2. ההליך המואץ ייתחם במועדים בכלל זה גם מועד מתן פסק הבורר.
  3. ההליך המואץ יתנהל על בסיס מסמכים אשר היקפם יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבורר בנוסף לכתב תביעה וכתב הגנה על נספחיהם לרבות תביעה שכנגד.
  4. הצדדים יביאו ראיותיהם ויסכמו את טענותיהם בעל פה.
  5. במקרה של דחיפות יוצאת דופן, גם לאחר שהחל הליך בוררות רגיל, רשאי כל צד לפנות בכתב לפדרציה בבקשה לנתב את ההליך להליך בוררות מואץ ולהביא בה את הנימוקים להאצתו.
  6. ככול שהבקשה תוגש בהסכמת הצדדים, יואץ ההליך ויוכפף ללוח הזמנים שיגובש, בו בזמן יורחבו סמכויות הבורר ללא החרגה לשם ניהול הליך יעיל והתאמתו להליך מואץ תוך התאמת סעיפי הסכם הבוררות שנחתם והחלתם על הליך הבוררות המואץ.
  7. בהעדר הסכמה בין הצדדים, ימשיך הליך הבוררות על פי הסכם הבוררות שנחתם.
  8. ככול שתהא הסכמה בין הצדדים אך הבורר המנהל את הליך הבוררות יהיה מנוע מלנהל הליך בוררות מואץ, מכל סיבה שהיא, תמנה הפדרציה את הבורר שנבחר כאופציה חלופית בהסכם הבוררות.