א א א
top02.jpg

11. חוות דעת מומחים ועדים

  1. כל צד רשאי להביא עד או גם יועץ מומחה מטעמו כפי שנקבע בהסכם הבוררות.
  2. עדות או גם חוות דעת מומחה יכולים להימסר בכתב, אך הדבר לא יגרע מזכותו של צד להזמין את העד או את המומחה כדי לחקור אותו.
  3. הפדרציה תעמיד לרשות הצדדים רשימת מומחים במגוון תחומים לבחירה לשם קבלת חוות דעת מומחה בתחום הנדרש.
  4. לבורר הסמכות לבחור מומחה מרשימת המומחים של הפדרציה, שיסייע במתן חוות דעת מקצועית כחלק מהליך הבוררות. עלות חוות הדעת שתתבקש על ידי הבורר תמומן ע"י הצדדים.