א א א
top01.jpg

12. ערעור על פסק בורר

זכות הערעור תהא על פי אחת החלופות להלן:

  1. הערעור יהיה על פי כללי הפדרציה לבוררות, לפיהם פסק הבוררות נתון לערעור בפני בורר דן יחיד או מותב בהרכב של שלושה בוררים מתוך רשימת הבוררים המוסמכת לדון בערכאה השנייה, בהעדר רוב במתן הכרעה יחול הדין המהותי בעניין זה.
  2. ערעור לפי המתווה שקבעו הצדדים בגוף ההסכם.
  3. לא הגיעו הצדדים לכלל הסכמה לעניין מסלול הערעור במהלך הליך הבוררות ולא יאוחר מ-14 ימים מיום מסירת פסק הבורר לצדדים, ישמע הערעור על פי הוראות סעיף 21א לחוק. ככול שמסלול הערעור יהיה על פי סעיף 21א לחוק, הבורר ימונה על ידי הפדרציה לבוררות לבקשת הצדדים או מי מהם.
  4. לחילופין, הערעור ישמע על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, לפיו אם קבעו צדדים בהסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בורר, שאז יידרש הבורר לנמק את פסק הבוררות כדי שניתן יהיה לערעור, וכן יחולו הוראות התוספת השנייה נוסף על הוראות התוספת הראשונה ככל שאינן סותרות את הוראות התוספת השנייה, ובתנאי שהצדדים לא קבעו אחרת.
  5. לחילופי חילופין, הבוררות תישמע לפי הוראות סעיף 29ב לחוק לפיו, הצדדים להסכם בוררות אשר התנו שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין, ערעור כאמור יידון בשופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור לפני בית המשפט. הסכימו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בית משפט כאמור לעיל, יתועדו ישיבות הבוררות בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק הבוררות. הוגש ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות, לא ייזקק בית המשפט לבקשה לביטול פסק הבוררות, והצדדים יהיו רשאים להעלות בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות על פי אחת העילות שבסעיף 24 לחוק.