א א א
top02.jpg

13. התחייבות לסודיות

  1. הליך הבוררות יחסה תחת חיסיון מוחלט ולא יהיה נתון לחשיפה אלא אם נקבע אחרת בהסכם הבוררות מראש ובכתב.
  2. הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות על כל פרטי הליך הבוררות כולו או מקצתו לרבות החומרים שהוגשו ופסק הבורר שהתקבל, אלא אם הוגדר בהסכם הבוררות שהצדדים אינם מתנגדים לפרסם את הליך הבוררות כולו או מקצתו או גם את פיסקו.
  3. כל עובד בפדרציה, או נותן שירות מטעמה, יתחייב באמצעות תצהיר, לשמור על סודיות מוחלטת, לא להעביר בדרך כלשהי שום נתון, מידע מסוג כלשהו, חומר מצולם סרוק או מודפס, או כל חומר אחר, לא באמצעים מגנטיים ולא בשום דרך אחרת.
  4. כל עובד בפדרציה, או נותן שירות מטעמה יתחייב להשתמש בנתונים ומידע הנמסרים לו אך ורק לצורך ביצוע האינטרסים עבור הפדרציה או עבור העניין הקשור, ולא יעשה בהם שימוש לצרכים אחרים. המידע והנתונים ישמרו בסוד, לא יועברו, לא ימסרו, לא יועתקו ולא יפורסמו על ידו אלא עבור הפדרציה.