א א א
top01.jpg

14. קובלנה על התנהלות או התנהגות הבורר

  1. קובלנה באשר להתנהלות או התנהגות הבורר במסגרת הליך הבוררות או מחוצה לו, ניתן להגיש על גבי טופס קובלנה (טופס מס' 67) שניתן לקבלו במזכירות הפדרציה או להורידו מהאתר.
  2. הקובלנה תוגש למזכירות הפדרציה באמצעות הקובל, בכתב, בצירוף מסמכים רלוונטיים והכול בתוך מעטפה סגורה, מזכירות הפדרציה תעביר את המעטפה כשהיא סגורה לבחינת יו"ר וועדת הביקורת של הפדרציה להמשך טיפול.
  3. טרם בדיקת הקובלנה גופה, חברי ועדת הביקורת יצהירו בכתב ויתחייבו לפעול ללא משוא פנים, על גילוי נאות והעדר ניגוד עניינים לשם טיפול בקובלנה שהוגשה.
  4. פעילות חברי ועדת הביקורת תהא ברוח חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
  5. החלטה באשר לקובלנה שהוגשה בהליך בוררות פעיל תינתן תוך 10 ימי עסקים מיום מסירת הקובלנה או מיום מסירת המסמך האחרון במזכירות הפדרציה לפי המאוחר מבניהם.
  6. החלטה באשר לכל קובלנה אחרת תינתן תוך 90 ימי עסקים מיום מסירת הקובלנה או מיום מסירת המסמך האחרון במזכירות לפי המאוחר מבניהם.
  7. ככול שהוועדה תקבלה החלטה כי התנהגות הבורר לא תאמה את כללי האתיקה של הפדרציה או הוראות הדין, ינקטו כנגד הבורר הליכים משמעתיים עד כדי הדחתו מתפקידו כבורר והשעייתו מהפדרציה לצמיתות.