א א א
top02.jpg

15. אגרות תשלומים

  1. האגרות והתשלומים בגין שירותי הפדרציה יקבלו ביטוי בהסכם הבוררות בהתאם למחירון המופיע באתר הפדרציה ובמשרדיה, המהווה נספח להסכם הבוררות שנחתם או בהתאם להסכמות הצדדים.
  2. הפדרציה לבוררות רשאית להתנות את קיום ההליך או מתן פסק בורר בהפקדת כספים בנאמנות, הן כחלק מהליך הבוררות והן כדי להבטיח תשלום לעוסקים במלאכה ולפדרציה.
  3. ביטול הליך בוררות טרם התקיימה ישיבה ראשונה לא יחייב את מי מהצדדים בתשלום מלבד אגרת פתיחת הליך שלא יהיה ניתן להשבה בכל מקרה.
  4. גובה התשלום בגין הליך בוררות שיבוטל או יופסק ע"י הצדדים יעוגן בהסכם הבוררות.
  5. הצדדים יתחייבו להבטיח את שכר הבוררים במסגרת חתימה על הסכם הבוררות משום התחיבות הבורר להתפנות ולדון בתיק, ומשום שבטל מזמנו ונמנע מלהתחייב בהתחייבויות אחרות לצורך ניהול הליך הבוררות.
  6. הפדרציה או הבורר מטעמה רשאי לחייב את הצדדים בתשלום כגון הוצאות, שכ"ט למומחה מטעם הבורר, שירותים חיצוניים הנדרשים לניהול ההליך או השלמת ההליך, והכל בהתאם לאמור בהסכם הבוררות.
  7. אי תשלום הוצאות או גם שכ"ט על ידי מי מהצדדים בהתאם להוראות ההסכם או מהעולה ממנו, תאפשר לבורר להפעיל סנקציה מחמירה לרבות מתן פסק בורר ומסירתו לצד השני מיד עם ביצוע התשלום ההוצאות או גם שכ"ט, והכול על פי שיקול דעתו.
  8. לבורר תהא הסמכות להורות על הקפאת הליכי בוררות, חידושם או על עיכוב מתן פסק בורר עד להסדרת תשלום ההוצאות או גם שכ"ט.
  9. הבורר יהא רשאי לשנות החלטתו בין ביוזמתו ובין על פי בקשת אחד הצדדים במהלך הבוררות ובלבד שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם לעניין זה.