א א א
top01.jpg

ביטול פסק בורר

אחת הסיבות להעדפת ניהול הליך בפני בורר, היא הציפיה להליך מהיר פשוט וסופי. ולכן לא בנקל יבטל בית משפט פסק בוררות. עם זאת, החוק קובע בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין, לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו לפי עילות המפורטות בחוק הבוררות. בקשת ביטול יש להגיש לבית המשפט בתוך ארבעים וחמישה יום מיום מתן פסק הבוררות. בית המשפט רשאי לדחות בקשת ביטול על אף קיומה של אחת העילות המצדיקות ביטול פסק בוררות , אם היה סבור שלא נגרם עיוות דין. בית המשפט לא יבטל פסק הבוררות, אם ניתן לבטל רק חלק ממנו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר.
העילות לביטול פסק בורר הן:
(1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף; (2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין; (3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות; (4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו; (5) הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו; (6) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן; (7) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן; (8) הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו; (9) תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור; (10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.