א א א
top02.jpg

פקודת הבוררות

חוק הבוררות הישראלי שנחקק בשנת 1968, החליף את פקודת הבוררות שחלה עד לאותו היום. מה ההבדל בין פקודה לחוק? המונח 'חוק' משמש דברי חקיקה שנעשו על ידי הגוף הנבחר - הכנסת. ואילו המונח 'פקודה' משמש את החקיקה שנעשתה על ידי הגופים שלא נבחרו - הנציב העליון ומועצת המדינה הזמנית. בקום המדינה אימצה מועצת העם לתוך המשפט הישראלי את המשפט המנדטורי שחל בארץ עד לאותו הזמן. פקודה הינה הכינוי המשפטי לחוקים שנחקקו על ידי הנציב העליון בימי המנדט הבריטי בארץ ישראל, ומועצת המדינה הזמנית ונקלטו בספר החוקים של מדינת ישראל. השימוש במונח פקודה, ולא במונח חוק, נועד להבדיל בין חקיקה שנעשתה על ידי גוף נבחר וחקיקה שנעשתה על ידי גוף שאינו נבחר.