א א א
top02.jpg

פסק בוררות

פסק הבוררות הינו ההכרעה של הבורר בסכסוך שהובא בפניו. החוק קובע כי פסק הבוררות יהיה בכתב וייחתם על ידי הבורר בציון תאריך החתימה. ביחס לבוררות שהתקיימה בפני בוררים אחדים, די בחתימת רובם אם צויין בפסק ששאר הבוררים אינם יכולים או אינם רוצים לחתום עליו.